Raziskave

Projekt ISPEHE ima tri glavne inovativne komponente: strateški integrirani modeli učenja, (SILM), oblikovanje pilotnega kariernega centra ter platforma za povezovanje poslovnega izobraževanja. Raziskave za vsakega od teh so sledeče:

Prva inovativna komponenta:  strateški integrirani modeli učenja, (SILM)

V času neprestane potrebe po inovativnih in kompatibilnih izobraževalnih metodah in praksah ter skupnih naporih pri doseganju ciljev in oblikovanju strateških dokumentov na evropskem nivoju, ISPEHE projekt ponuja prepotrebno spodbudo za promocijo inovativnosti in dobrih praks v visokošolskih institucijah.

Glavni namen prve inovativne komponente SILM-a je vzpostaviti sodobne skupne izobraževalne prakse in oblikovati dolgoročni model učenja, zasnovan na obstoječih učnih načrtih in uveljavljen na vseh partnerskih institucijah. Cilj je oblikovati skupni pristop, ki bi bil zasnovan na različnih načinih sodelovalnega učenja, kot npr. e-učenje, študij na daljavo, sodobni načini vključevanja študentov, praktične študije primerov, problemsko učenje, itd. Ti različni načini bodo uporabljeni pri oblikovanju sodobnega predloga inovativnega modela, ki bo izboljšal kvaliteto izobraževanja visokošolskih institucij in bo predstavljal osnovo za nadaljnji razvoj medkurikularnega sodelovanja.

Analiza potreb predstavlja prvi element pri oblikovanju SILM. Cilji te analize so v skladu s specifičnimi cilji SILM in dopolnjujejo njeno izvedbo:

 • Prepoznati dejansko situacijo v vsaki od partnerskih institucij
 • Zagotoviti pomoč pri sprejemanju odločitev o oblikovanju najbolj primernih modelov poučevanja in najboljših praks
 • Vzpostaviti sodelovalni pristop vseh deležnikov pri oblikovanju SILM

Raziskava, povezana z zgoraj omenjeno analizo potreb, je bila izvedena v aprilu in maju 2015 na vseh petih partnerskih institucijah. Raziskovalne skupine vseh partnerskih organizacij so skupaj pripravile dva vprašalnika (za študente in učitelje). Vprašalnik za študente/učitelje je bil sestavljen iz 12/11 vprašanj, od katerih je bil večina vprašanj izbirnega tipa. Namen raziskave je bil zbrati podatke o

 1. principih poučevanja na partnerskih institucijah
 2. skupnih metodah poučevanja in ocenjevanja se uporabljajo na vseh petih partnerskih institucijah in katere so specifične, posebne in bolj kreativne in
 3. kakšno je mnenje študentov in učiteljev o teh metodah.

Vprašalnik za SILM analizo potreb je bil uporabljen za študente prvega, drugega in tretjega letnika na dodiplomskem študiju poslovnih ved in poslovne uprave (s poudarkom na podjetništvu, menedžmentu in poslovni upravi) in za učitelje, ki so vključeni v pripravo in izvedbo predmetov na teh področjih.

Za določitev velikosti vzorca je bila uporabljena metodologija primerna za končne populacije, kjer se uporablja FPC korekcijski faktor, ki omogoča sistematično naključno vzorčenje ob hkratnem nepoznavanju velikosti standardnega odklona.

Na vprašalnik je skupaj odgovorilo 376 študentov in 59 učiteljev in vsaka od partnerskih institucij je pripravila svoje SILM poročilo. Skupni SILM rezultati so zbrani in natančno preučeni v dokumentu SILM Analiza potreb, ki predstavlja šeti intelektualni produkt tega projekta.

 1. IO1 (Intellectual Output 1) – Web-sites of the project ISPEHE
 2. IO 2 – Communication,dissemination, project visibility plan
 3. IO3 – Quality assurance and risk assesment plan
 4. IO4 – Project Breakdown and Incidentals Budget
 5. IO5 – Inception report
 6. IO6 – SILM analysis
 7. IO7 – SILM PIlot model
 8. IO8 – Consolidated Career Center
 9. IO9 – Business Educational Platform (BEP) ver.1
 10. IO10 – Business Educational Platform (BEP) ver.2