Формиран е Управувачкиот Комитет на Консолидираниот Кариерен Центар

Управувачкиот Комитет на Консолидираниот Кариерен Центар се состои од пет членови, предложени од партнерските институции на ISPEHE. Комитетот е формиран на 12.04.2015 година, со следните членови:

1. Massimo Bianchi, University of Pavia, Италија
2. Адријана Булевска, Интегриран Бизнис Институт, Македонија
3. Jelena Titko, Ekonomikas un Kulturas Augstskola, Латвија
4. Manica Danko, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Словенија
5. Madara Dzene, Riga Technical University, Латвија