Konsorcijs

Projekta Konsorciju veido piecas organizācijas no četrām programmas dalībvalstīm: Integrētā biznesa institūts (IBI) – Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija (projekta pieteicējs), Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) – Latvija (partnerorganizācija), Pavijas Universitāte – Itālija (partnerorganizācija), Rīgas Tehniskā Universitāte – Latvija (partnerorganizācija), Ļubļanas Universitāte – Slovēnija (partnerorganizācija). Partnerorganizāciju atlase balstījās uz profesionāli strādājošu augstākās izglītības iestāžu izvēli, kuras savu ilgtermiņa stratēģisko programmu realizācijas ietvaros jau guvušas pieredzi ar projekta mērķa un uzdevumu saistītu jautājumu risināšanā. Katrs no partneriem tika izraudzīts, lai veidotos stabils un sabalansēts Konsorcijs – lai partnerorganizācijas ar savām stiprajām un vājajām pusēm papildinātu viena otru.

Integrētā biznesa institūts (IBI) dibināts 2011. gadā Maķedonijā. IBI realizē jaunu izglītības saturu, kas vērsts uz uzņēmējdarbības kultūras stiprināšanu augstskolas absolventos un sadarbības veicināšanu ar biznesa sektoru. IBI strādā augsti kvalificēta pētniecības komanda, kura inovatīvā mācību modeļa izstrādē ieguldīs savu pētniecības pieredzi un kompetenci. Bez tam, IBI jau izveidojis vietēja līmeņa sadarbības tīklu ar ieinteresētajām pusēm no biznesa un valsts sektora. Izveidotais tīkls tiks maksimāli izmantots projekta mērķu sasniegšanai.

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) ir privāta augstākās izglītības iestāde, kura projektā ieguldīs kvalitatīvu un plašu pieredzi, kā nodrošināt labu izglītības praksi. Augstskolas realizētās izglītības programmas ir ieguvušas Eiropas līmeņa atzinību, un tās pieredze būs īpaši noderīga integrētā modeļa izveidē.

Pavijas Universitāte projektā palīdzēs izveidot integrēto modeli. Rīgas Tehniskās Universitātes pieredze 1) inovāciju un tehnoloģiju ieviešanā RTU, sekmējot savu pētnieku atklājumus, un 2) kontaktu tīkla izveidē starp pētniekiem un atbilstošajiem tirgus resursiem, ir ņemta vērā, izvēloties šo augstskolu kā projekta partnerus. RTU lielu uzmanību pievērš inovācijām un uzņēmējdarbībai ar Inovāciju centra palīdzību, kurš ir primārā saite starp universitāti un reģiona uzņēmumiem. Tādējādi šī universitāte var dalīties pieredzē ne tikai, kā augstskolai iegūt atbalstu no uzņēmumiem, bet arī dot ierosmi kontaktu un sadarbības izveidē ar biznesa sektoru.

Ļubļanas Universitāte tika izvēlēta tāpēc, ka tai piemīt vairākas projektam būtiskas īpašības. Pirmkārt, šī universitāte atrodas Balkānos un ir veiksmīgi spērusi soļus augstākās izglītības modernizācijā un Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) ieviešanā. Papildus tam, Ļubļanas Universitātei ir laba pieredze, kā sekmēt uzņēmējdarbību un inovācijas. Ļubļanas Universitāte ir izveidojusi veiksmīgi funkcionējošu pētniecības un infrastruktūras centru tīklu, un šo pieredzi var izmantot projektā. Ļubļanas Universitātē veiksmīgi darbojas biznesa inkubators un inovāciju attīstības institūts.

Visās partnerorganizācijās vēl pirms projekta pieteikuma sagatavošanas tika veikti pētījumi, kas saistīti ar šī projekta galvenajiem jautājumiem. Katra partneraugstskola ir ieskicējusi plānoto ieguldījumu projektā, kā rezultātā tika formulēta projekta galvenā ideja. Būtiski atzīmēt, ka līdz šim partneri vēl nav šādā sastāvā savstarpēji sadarbojušies, un šī būs pirmā reize, strādājot šāda veida projektā. Tādējādi tiek pildīts viens no Erasmus+ programmas misijas galvenajiem punktiem – sadarbības paplašināšana starp Eiropas augstākās izglītības iestādēm, īpaši veidojot jaunas partnerības starp dažādu valstu augstskolām. Neviena no partneraugstskolām līdz šim nav darbojusies līdzīgā projektā, tādējādi šādas partnerības izveide pati par sevi ir inovatīva pieeja augstākās izglītības transnacionālo aspektu risināšanā.