Par ISPEHE projektu

Projektu „Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā” (angliski – Innovative strategic partnership for European higher education, akronīms – ISPEHE) vada projekta koordinators Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) sadarbībā ar partneriem: Pavijas Universitāti (Itālija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija), Ekonomikas un kultūras augstskolu (Latvija) un Rīgas Tehnisko Universitāti (Latvija). ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 Stratēģiskā partnerība ietvaros. Projekts tiks realizēts laika posmā no 2015.līdz 2016. gadam.

Projekta ietvaros tiks pētīti labās prakses piemēri Eiropā šādās jomās: biznesa izglītība, integrēta un inovatīva pieeja biznesa izglītībai, saiknes izveide starp augtākās izglītības iestādi un uzņēmumiem praktiskās mācīšanās iespēju uzlabošanai.

Projekts ir izstrādāts, apvienojot sabiedrības esošās vajadzības, jau konstatētos trūkumus un ierosinātās rekomendācijas ES stratēģiskajiem dokumentiem, ņemot vērā partnerorganizāciju veiksmīgo pieredzi, kas iegūta iepriekš realizētos projektos. Mērķis ir ieviest ilgtspējīgus novatoriskus uzlabojumus partneru jau izmantotajās un veiksmīgi realizētajās pieejās, kā arī izstrādāt ilgtermiņa stratēģisko modeli, kas spēs veiksmīgi darboties arī pēc projekta noslēguma.

Izmantojot partnerorganizāciju pieredzi, projektā tiks radīti trīs būtiskākie inovatīvie komponenti: platforma biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā (turpmāk tekstā izmantots angļu akronīms BEP), integrētais modelis (SILM), kurā būs iespējams dalīties labās prakses pieredzē visā Eiropā, un kopīgais Karjeras centrs.

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt inovatīvu iespēju radīšanu, uzlabojot ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi sekmējot ilgtspējīgus uzlabojumus augstākās izglītības iestāžu nodrošinātajā izglītībā.

Projekta uzdevumi:

  • Atbalstīt un ieviest efektīvas un praktiskas mācīšanās modeļus, uzlabojot informētību par inovāciju virzītu kultūru – iedibināt labu izglītošanas praksi, kas vērsta uz esošo mācību metožu pilnveidi partnerorganizācijās, veicinot inovācijas, radošuma, uzņēmējdarbības un līderības prasmju attīstību;
  • Izveidot pamatus inovāciju veicināšanai un nākamo studentu karjeras daudzveidīgu iespēju sekmēšanai – izveidot iesaistīto pušu sadarbības tīklu, kas vērsts uz savstarpējo kontaktu skaita pieaugumu visos sadarbības līmeņos, koncentrējoties uz korporatīvās uzņēmējdarbības (intrapreneurship) attīstību;
  • Izveidot modernu tehnoloģisko platformu: izstrādāt inovatīvu risinājumu, kas paredzēts visu iesaistīto pušu apvienošanai, lai radītu daudzveidīgas iespējas pieredzes apmaiņai, spēku apvienošanai un pievienotās vērtības radīšanai visām ieinteresētajām pusēm.

Projekta mērķis un uzdevumi ir izstrādāti, lai meklētu risinājumus šādām vajadzībām: saiknes stiprināšanai starp augstākās izglītības iestādēm un biznesa sektoru, kopīgas mūsdienīgas izglītības prakses iedibināšanai, kas balstīta uz katrā partneroganizācijā realizēto izglītības saturu, studentu informētības uzlabošanai par inovācijām, korporatīvās uzņēmējdarbības kultūras stiprināšanai esošajos uzņēmumos. Projektam ir ļoti svarīgi spēt sekmīgi risināt šos jautājumus, lai radītu inovatīvu kultūru, kuru veicina konsekventa ilgtermiņa sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm un biznesa sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādēs radīt labas izglītības prakses piemērus, kas vērsti uz studentu biznesa prasmju un inovāciju spēju paaugstināšanu.

Projektā paredzēts sasniegt šādus rezultātus un gala iznākumus:

  • Plašāks un ciešāks iesaistīto pušu tīkls, uzlabota komunikācija starp partnerorganizācijām un iesaistītajām pusēm
  • Labāka sabiedrības informētība par augstākās izglītības pilnveidi Eiropas mērogā
  • Pilnveidotas projekta komandas dalībnieku zināšanas, apmainoties ar labo pieredzi, kas ieviesta katrā partnerorganizācijā
  • Izveidots integrētais modelis inovāciju virzītas kultūras un mācīšanās efektivitātes veicināšanai augstākās izglītības iestādēs (Integrated Model for Fostering an Innovation Driven Culture and Learning Efficiency at HEIs) – modelis, kas veidots kā partnerorganizācijās realizēto izglītības pieeju sinerģija, izmantojot savstarpējās papildināšanas pieeju, lai radītu jaunu izglītības pilotprogrammu, kas vērsta uz inovāciju ieviešanu pašreiz pielietotajās mācību metodēs
  • Pilnveidotas komandas dalībnieku spējas darboties kā padomdevējam, sniegt pedagoģisko atbalstu un izmantot līdzdarbošanās pieeju, palīdzot studentiem izvēlēties piemērotākās nākotnes karjeras iespējas
  • Kopīgā Karjeras centra pilotvariants, kurā koncentrētas zināšanas un spējas sniegt labākos padomus karjeras izvēlē topošajiem studentiem
  • Platformas biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā (BEP) izveide, lai palielinātu uzņēmumu, valsts institūciju, augstākās izglītības iestāžu, studentu un citu iesaistīto pušu sadarbības iespējas. BEP platformā paredzēts iestrādāt vairākus inovatīvus elementus, ieskaitot projekta vadības un laika pārvaldības rīkus, lai atbalstītu kopīgu iniciatīvu realizāciju tiešsaistē