Veiksmīgi organizēta darba grupas sanāksme “BEP platformas gala versijas funkcionēšanas novērtēšana”

ISPEHE projekta 3.komponenta – BEP platformas izstrādes otrā posma  ietvaros Skopjes Integrētā biznesa institūtā (IBI) notika divu dienu sanāksme, kurā piedalījās darba grupas dalībnieki, kas atbildīgi par funkcionāla programmatūras risinājuma izstrādi un ieviešanu. Darba grupas sanāksme notika 2016. gada 2. un 3. novembrī un tajā piedalījās 6 cilvēki (katru partneraugstskolu pārstāvēja vismaz 1 pārstāvis). Tikšanās mērķis bija noslēgt BEP 1 un BEP 2 ieviešanas procesu, izveidojot pilnībā funkcionējošu platformu, kā paredzēts projekta sākotnējā pieteikumā.

Darba grupas sanāksmes laikā tika aplūkoti šādi jautājumi:

  • BEP Version 2 Frontend and monitoring system izstrādes pabeigšana un ar to saistīto jautājumu atrisināšana,
  • ar BEP BigBlueButton konferenču sistēmu saistīto jautājumu apspriešana,
  • BEP platformas (abu versiju) prezentēšana, progresa izvērtēšana un noslēguma posma apspriešana,
  • iespējamo tehnisko problēmu risināšana un platformas testēšana,
  • komponenta rezultātu un gala produktu pārskats,
  • platformas darba plūsmas un diagrammu tehniskās dokumentācijas sagatavošana,
  • BEP platformas arhīvs un satura tulkošana visu partneraugstskolu pastāvēto valstu valodās.

Darba grupas sanāksme ir daļa no ISPEHE projekta, kuru finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros. ISPEHE ir divgadīgs projekts, kas noslēgsies 2016. gada decembrī. Projektu pārrauga Maķedonijas Republikas Izglītības programmu un mobilitātes Nacionālā aģentūra. Projekta koordinators ir Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) sadarbībā ar konsorcija partneriem: EKA (Latvija), RTU (Latvija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija) un Pavijas Universitāti (Itālija).