Veiksmīga ISPEHE projekta noslēguma sanāksmes norise

2016. gada 3. un 4. novembrī Skopjes Integrētā biznesa institūta telpās norisinājās divu dienu noslēguma sanāksme, kurā tika apspriesti ISPEHE divu gadu realizācijas laikā gūtie secinājumi, sniedzot pārskatu par projekta ietvaros veiktajiem pasākumiem un radītajiem gala produktiem, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī apspriežot projekta ilgtspējas iespējas. Sanāksmē piedalījās 13 pārstāvji no projektā iesaistītajām augstskolām: IBF (projekta koordinators) un partneri – EKA (Latvija), RTU (Latvija), Ļubļanas Universitātes Vadības fakultāte (Slovēnija) un Pavijas Universitāte (Itālija).

Sanāksmes laikā dalībnieki galveno uzmanību veltīja šādiem jautājumiem:

  • projekta 3 komponentu – SILM, BEP platformas un konsolidētā Karjeras centra – rezultātu apspriešanai,
  • projekta ietvaros izstrādājamo 11 gala rezultātu (produktu) progresa un realizācijas apspriešanai,
  • iepazīstināšanai ar atskaitīšanās procedūru un jautājumiem, kuri radušies Izglītības programmu un mobilitātes Nacionālā aģentūras vizīšu laikā pie projekta koordinatora,
  • turpmāko administratīvo un tehnisko jautājumu, kuri attiecas uz katru no projekta partneraugstskolām, apspriešanai,
  • budžeta caurskatīšanai, budžeta pozīciju analīzei un ar to saistīto jautājumu apspriešanai,
  • gala atskaites sagatavošanas apspriešanai un pienākumu sadalei.

Noslēguma sanāksme ir daļa no ISPEHE projekta, kuru finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.