Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums: SILM prezentācija, inovāciju un efektīvas mācīšanās sekmēšana augstskolās

2016. gada 2. novembrī Skopjes Integrētā biznesa institūta telpās projekta ietvaros notika pasākums „SILM prezentācija, inovāciju un efektīvas mācīšanās sekmēšana augstskolās”. Tajā piedalījās 25 dalībnieki: 2 pārstāvji no katras partnerorganizācijas, Integrētā biznesa augstskolas (IBF) un Integrētā biznesa institūta (IBI) studenti, BEP platformas izstrādē iesaistītie projekta darba grupas locekļi (kuri piedalījās pasākuma pirmajās divās sesijās) un citas ieinteresētās puses.

Sanāksmi atklāja IBF direktore, profesore Antonija Josifovska, PhD, Izglītības programmu un mobilitātes Nacionālās aģentūras pārstāve un projekta koordinatore, sniedzot īsu pārskatu par projekta realizāciju. Pēc atklāšanas runas tika prezentēts projekta galvenais komponents – mācību moduļu stratēģiskā integrācija (SILM), akcentējot 9 mēnešu laikā iegūtos pētījuma rezultātus un secinājumus, kas izmantojami pētījuma noslēgumā fāzē. Visas partneraugstskolas deva savu ieguldījumu. Turpmākajā sanāksmes gaitā tika prezentēti abu pārējo komponentu (BEP un konsolidētā Karjeras centra) panāktais progress un sasniegtie rezultāti.

Šis pasākums ir daļa no ISPEHE projekta, kuru finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros. ISPEHE ir divgadīgs projekts, kas noslēgsies 2016. gada decembrī. Projektu pārrauga Maķedonijas Republikas Izglītības programmu un mobilitātes Nacionālā aģentūra. Projekta koordinators ir Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) sadarbībā ar konsorcija partneriem: EKA (Latvija), RTU (Latvija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija) un Pavijas Universitāti (Itālija).